Disclaimer

Alle meditatiestoelen zijn met de hand vervaardigd en daardoor kunnen er zich onregelmatigheden vertonen in het vlechtwerk van een meditatiestoel, deze stoelen kunnnen binnen 2 dagen na aflevering worden omgeruild alvorens de plek kan worden aangetoond en deze ook een te grote afwijking vertoont, bij opzettelijkheid of sprake van eigen schuld zal er geen vergoeding of ruil plaatsvinden. De inhoud van de website www.meditatiestoel.nl is met de groote zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze web-site verouderd is of onjuistheden bevat, meditatiestoel.nl is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op de web-site beschikbare informatie of boekingen gedaan bij derden.

Dit geldt tevens voor onvolledigheden en/of schade als gevolg van problemen (mede)veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of technische storingen. Aan de inhoud van deze web-site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt. De betaalde gelden kunnen niet worden teruggevorderd tenzij er geen levering binnen 4 weken vanaf betaling van het gehele bedrag heeft plaatsgevonden.

De aanbetaling haalt niet de verantwoording weg voor het resterende bedrag te voldoen en zal ten aller tijde moeten worden voldaan. Het gehele aankoopbedrag zal moeten zijn voldaan alvorens er uitlevering zal plaatsvinden. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse Wet.

KvK nummer 34.28.1821 wij zijn gevestigd te Uithoorn

J.P. Sam-Sin 2014